Początek roku to kolejna okazja, aby komuś pomóc. Miło nam ogłosić, że od początku roku wspieramy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.
Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.
Więcej informacji: http://kopd.pl/

KONKURS na Facebook’u!

Z okazji wspólnej akcji z KOPD ruszył konkurs na naszym proflu na Facebook’u pt. “Wesprzyj dziecko ciepłym słowem”.
Co musisz zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
➡️ Wymyśl jedno zdanie, które podarowałbyś samotnemu dziecku.
➡️ Umieść hasło w komentarzu pod zdjęciem zawartym w poście na Facebook’u (link tutaj: http://bit.ly/2EvMiyX)
➡️ Komentarz, który uzyska najwięcej polubień wygrywa.
Akcja trwa do 9 lutego 2017!

Regulamin konkursu „ Ciepłe słowo” firmy LoanMe Sp. z o.o. i Komitetu Ochrony Praw Dziecka

1.DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Fanpage oznacza profil publiczny w Serwisie Facebook®.
Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Ciepłe słowo” przeprowadzany przez Organizatorów w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Nagroda oznacza przedmioty, o których mowa w pkt 6.1. Regulaminu.
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatorów, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com
Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatorów w Okresie Trwania Konkursu na ścianie Fanpage’a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika i zamieszczenie go z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u stanowiącym Zadanie Konkursowe zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.4. Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Organizatorami Konkursu są:
a. LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407.
b. Komitet Ochrony Praw Dziecka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000099511, NIP 5251081346, REGON 001071491.
2.2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Komitet Ochrony Praw Dziecka.
2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji akcji charytatywnej na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
2.4. Regulamin jest dostępny na stronie: www.loanme.pl oraz w siedzibach Organizatorów.
2.5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
2.6. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorom, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizatorzy zwalniają w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników, wynikającej z Konkursu.
2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/LoanMePolska/

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.02.2018 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 9.02.2018 r. do godz. 23:59.
3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany na Fanpage’u,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

5. PRZEBIEG KONKURSU
5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego.
5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu komentarza wedle wytycznych z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod danym Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym) z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
5.3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego umieszczonego w komentarzu pod Zadaniem Konkursowym (postem konkursowym).
5.4. Zgłoszenie Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenie Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.5. Zgłoszenie Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego. Zgłoszenie Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.6. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage’a Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
5.7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.6. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
5.8. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Laureatów Konkursu – autorów Zgłoszeń Konkursowych, które zdobyły najwięcej „lajków” innych użytkowników serwisu Facebook®
5.9. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie Fanpage’a w Serwisie Facebook® do dnia 12.02.2018 r.
5.10. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.9. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.

6. NAGRODY
6.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a. Pierwsze miejsce nagrodzone będzie: kubkiem, jojo, piłeczką, smyczą, ołówkiem i długopisem
b. Drugie miejsce nagrodzone będzie: jojo, piłeczką, długopis, ołówek, smycz,
c. Trzecie miejsce nagrodzone będzie: jojo, smyczą, ołówkiem i długopisem

7. WYDANIE NAGRODY
7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatorów listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie Fanpage’a przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia – zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatorów.
7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizatorzy mogą kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody, włącznie.
7.3. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu drogą pocztową przez Organizatorów.
7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w gotówce, towarze lub usłudze.

8. PRAWA AUTORSKIE
8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a.
8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.
9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

10. REKLAMACJE
10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatorów Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@loanme.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmują Organizatorzy. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatorów wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.
12.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.