Konkurs „Wakacyjna kasa”

Konkurs prowadzony jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu „Wakacyjna kasa” (dalej “Regulamin”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

§ 1. Strony i inne Definicje

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą ” Wakacyjna kasa ” (dalej “Konkurs”) jest: LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej “Uczestnik”) każda osoba fizyczna, która w terminie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. zawrze z Organizatorem umowę pożyczki i będzie ją prawidłowo realizowała, a także w terminie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r., prześle drogą mailową krótką informację/opowieść o tym, w jaki sposób skorzystanie z pożyczki w LoanMe (Organizatora), pomogło zrealizować jej plany, marzenia oraz wyrazi zgodę na opublikowanie treści informacji/historii przez Organizatora.
 3. Laureatem Konkursu jest Uczestnik, którego opowieść została wyłoniona w drodze wyboru przez komisję konkursową, jako jedna z wszystkich zgłoszonych oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Nagroda – opisana w Regulaminie nagroda dla dwóch Laureatów za najlepszą informację/opowieść konkursową.

§ 2. Konkurs

 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w § 4. Regulaminu.
 3. Informacje dotyczące Konkursu będą zawarte w komunikacji telefonicznej, SMS oraz na www.loanme.pl/blog
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od chwili uruchomienia adresu mailowego kontakt@loanme.pl w ramach Serwisu www Konkursu, tj. od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 23:59:59. W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym oraz dalszej części Regulaminu.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

§ 3. Intencje i cele

 1. Intencją Organizatora i celem Konkursu jest promowanie marki własnej Organizatora oraz oferowanych przez niego usług.
 2. Celem Organizatora jest również Celem Organizatora jest również propagowanie zasad świadomego pożyczania pieniędzy.

§ 4. Zasady

 1. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r., każda osoba zainteresowana udziałem w Konkursie, spełniająca warunki dla Uczestników, o których mowa w § 1. pkt 2 powyżej, może przesłać drogą poczty elektronicznej email, na adres kontakt@loanme.pl swoją informację/opowieść o tym, w jaki sposób skorzystanie z pożyczki w LoanMe (Organizatora), pomogło zrealizować plany, marzenia.
 3. Opis, o którym mowa powyżej może mieć dowolną formę i obszerność, jednak musi spełniać wymogi ogólnie przyjętych norm co do doboru słownictwa, tak aby informacje nie zawierały treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe i/lub niezgodne z prawem.
 4. Uczestnicy muszą też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w regulacjami RODO.

§ 5. Przyznanie nagród 

 1. W zamian za informację/opowieść, Laureaci Konkursu uzyskują prawo do Nagrody w postaci 2000 zł.
 2. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”), która wyłoni 2 (dwóch) laureatów Konkursu, którzy w sposób najbardziej kreatywny opisali swoją historię.
 3. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 1.08.2018 r.
 4. Uczestnik (Laureat Konkursu) nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
 6. Nagroda stanowi przychód Laureata i podlegającego opodatkowaniu.
 7. Organizator przyzna Laureatowi również dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, która to zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody uzyskanej Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagrody przyznanej w Konkursie, odprowadzany przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2018.200 j.t.).

§ 6. Wydanie nagród

 1. Nagrodzeni Uczestnicy (Laureaci Konkursu) zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagród telefonicznie, w dniu rozstrzygnięcia. Zawiadomienie o przyznaniu Nagrody zawiera informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w ust. 2-3 poniżej.
 2. Nagroda w postaci 2000 zł, uznana jest za wydaną wówczas, gdy Laureat oświadczy, iż ją przyjmuje (art. 508 k.c.).
 1. Potwierdzenie chęci odbioru Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez Laureata do Organizatora, w odpowiedzi na wiadomość o wygranej.
 2. Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 3 (trzech) dni, licząc od dnia umieszczenia przez Organizatora wiadomości zawierającej informację o przyznaniu Nagrody.
 1. W przypadku, gdy po upływie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Laureat nie udzieli żadnej odpowiedzi, Organizator ponownie wyśle do tego Laureata informację o przyznaniu Nagrody, wskazując czas pozostały do potwierdzenia chęci odbioru Nagrody.
 1. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej lub nie prześle w terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, Laureat ten traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 1. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie Laureatowi Nagrody okaże się niemożliwe, na skutek okoliczności leżących po stronie Laureata, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 1. O ile Laureat nie wyrazi zgody na opublikowanie jego danych osobowych, informacja o wygranej będzie zawierała jedynie imię laureata i pierwszą literę jego nazwiska lub pseudonim, którym się posługuje.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@loanme.pl Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 1. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 1. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.loanme.pl.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.