Co musisz zrobić, aby wygrać?

1. Weź pożyczkę w terminie 22.08.2018 – 9.09.2018r.

2. Wyślij zdjęcie przedstawiające przygotowania Twojego dziecka do szkoły na adres kontakt@loanme.pl

3. Wygraj nagrodę!

 

Każdy biorący udział w konkursie wygrywa!!!

1 miejsce – w pełni wyposażony plecak i 1000 zł

2 i 3 miejsce – materiałowe plecaki LoanMe ze szkolnym wyposażeniem

A dla pozostałych przygotowaliśmy w pełni wyposażone piórniki!

 

REGULAMIN KONKURSU „Witaj szkoło!”

Konkurs prowadzony jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu „Witaj szkoło!” (dalej “Regulamin”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 • 1. Strony i inne Definicje
 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą “Witaj szkoło!” (dalej “Konkurs”) jest:

LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 – 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.

 1. Administratorem danych osobowych w związku z Konkursem jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, wiek, seria i numer dowodu osobistego. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. Nr 22 377 78 00 lub adresem email (adres email): kontakt@loanme.pl Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kampanii społecznościowych w oparciu o wydarzenie „Konkurs Witaj szkoło!”, a także rok po ich zakończeniu. Uczestnik prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej “Uczestnik”) jest każda osoba fizyczna, aktywny Klient Organizatora, który w terminie od dnia 22.08.2018 r. do dnia 09.09.2018 r. zawrze z Organizatorem umowę pożyczki i będzie ją prawidłowo realizował oraz prześle drogą mailową fotografię przedstawiającą przygotowania na powrót do szkoły swego dziecka.
 3. Laureatem jest Uczestnik, którego fotografia nadesłana w ramach Konkursu Witaj szkoło! została wyłoniona w drodze wyboru przez komisję konkursową, jako jedna z trzech najciekawszych oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Nagroda – opisane w Regulaminie nagrody specjalne dla trzech Laureatów za najlepszą fotografię konkursową oraz nagrody za uczestnictwo w Konkursie.
 5. Zadanie/ Prace konkursowe – fotografia zgłoszona przez Uczestnika na zasadach opisanych w Regulaminie, biorąca udział w rywalizacji o Nagrody.
 • 2. Konkurs
 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 22 sierpnia 2018 do dnia 009 września 2018 r. i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w § 4. Regulaminu.
 3. Informacje dotyczące Konkursu będą zawarte w komunikacji telefonicznej i SMS, kampaniach reklamowych organizatora, publikowane na stronie internetowej www.loanme.pl/blog oraz profilu Facebook Organizatora w okresie trwania Konkursu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są pod adresem mailowym kontakt@loanme.pl, tj. od dnia 22.08.2018 r. do dnia 09.09.2018 r. do godz. 23:59:59. W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym oraz dalszej części Regulaminu i przesłanie go na wskazany adres mailowy w wiadomości zatytułowanej „Witaj szkoło!”.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej i Nagrody.
 • 3. Intencje i cele
 1. Intencją Organizatora i celem Konkursu jest promowanie marki własnej Organizatora oraz oferowanych przez niego usług.
 2. Celem Organizatora jest również Celem Organizatora jest również propagowanie zasad świadomego pożyczania pieniędzy.
 • 4. Zasady
 1. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnej, prawidłowo realizowanej pożyczki u Organizatora.
 2. Od dnia od dnia 22 sierpnia 2018 do dnia 009 września 2018 r., każda osoba zainteresowana udziałem w Konkursie, spełniająca warunki dla Uczestników, o których mowa w 1. pkt 2 powyżej, może przesłać drogą poczty elektronicznej, na adres kontakt@loanme.pl email zatytułowany „Witaj szkoło!”, z załączoną fotografią przedstawiającą dziecko Uczestnika przygotowujące się do szkoły.
 3. Każdy z Uczestników może nadesłać od jednej do pięciu fotografii, w formacie jpg, png, pdf
 4. Prace konkursowe muszą spełniać wymogi ogólnie przyjętych norm co do poszanowania wizerunku osób małoletnich, tak aby nie zawierały treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i/lub niezgodne z prawem.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie nadesłanych prac konkursowych, a w tym wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach, w mediach społecznościowych i na stronach www Organizatora.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO w celach określonych niniejsza Umową, w szczególności w celu promocji i reklamy Organizatora.
 • 5. Przyznanie Nagród
 1. W zamian za opowiedzenie i zgodę na upublicznienie Zadania konkursowego (wraz z wizerunkiem dziecka Uczestnika), Laureaci Konkursu uzyskują prawo do Nagrody w postaci:
 • 1 miejsce – 1000 zł oraz plecak z wyposażeniem (piórnik z wyposażeniem, blok rysunkowy A4, blok kolorowy A4, kredki, 6 zeszytów, bidon, lunchbox);
 • 2 i 3 miejsce – materiałowy plecak LoanMe z wyposażeniem (piórnik z wyposażeniem, blok rysunkowy A4, blok kolorowy A4, kredki, 6 zeszytów, bidon, lunchbox);
 • dla pozostałych Uczestników Konkursu – piórnik z wyposażeniem.
 1. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”), która wyłoni 3 (trzech) laureatów Konkursu, którzy nadesłali najciekawsze prace konkursowe.
 2. Wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 16 września 2018 r.
 3. Uczestnik (Laureat Konkursu) nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagroda główna stanowi przychód Laureata i podlegającego opodatkowaniu.
 5. Organizator przyzna Laureatowi również dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, która to zostanie przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody uzyskanej Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagrody przyznanej w Konkursie, odprowadzany przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2018.200 j.t.).
 • 7. Wydanie nagród
  1. Nagrodzeni Uczestnicy (Laureaci Konkursu) zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagród poprzez wysłanie wiadomości e-maila oraz na Facebooku Organizatora, w dniu losowania. Zawiadomienie o przyznaniu Nagrody zawiera informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w ust. 2-3 poniżej.
  2. Potwierdzenie chęci odbioru Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez Laureata do Organizatora, w odpowiedzi na wiadomość o wygranej. Wiadomość od Laureata powinna zawierać numer konta na jaki ma zostać przelana nagroda pieniężna oraz adres, pod który ma zostać przesłana nagroda rzeczowa.
 1. Potwierdzenie to powinno być dokonane w terminie 3 (trzech) dni, licząc od dnia umieszczenia przez Organizatora wiadomości zawierającej informację o przyznaniu Nagrody.
 2. W przypadku, gdy po upływie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Laureat nie udzieli żadnej odpowiedzi, Organizator ponownie wyśle do tego Laureata informację o przyznaniu Nagrody, wskazując czas pozostały do potwierdzenia chęci odbioru Nagrody.
 3. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie spełni warunków określonych w ust. 2 powyżej lub nie prześle w terminie wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej, bądź odmówi przyjęcia Nagrody, Laureat ten traci prawo do Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Jeżeli, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, wydanie Laureatowi Nagrody okaże się niemożliwe, na skutek okoliczności leżących po stronie Laureata, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.
 5. O ile Laureat nie wyrazi zgody na opublikowanie jego danych osobowych, informacja o wygranej będzie zawierała jedynie imię laureata i pierwszą literę jego nazwiska lub pseudonim, którym się posługuje.
 • 8. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@loanme.pl Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 2. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.loanme.pl.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.