Nowy rok akademicki właśnie wystartował. Tysiące studentów rozpoczęło naukę, skupiając się w dużych ośrodkach miejskich. Zarówno studia w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym wymagają dużych nakładów finansowych. Niektórzy studenci mogą liczyć na pomoc rodziców, jednak co z tymi, którzy nie posiadają takiego wsparcia? Warto już dziś zapoznać się z uaktualnionym systemem świadczeń i ulg studenckich.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne to dofinansowanie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie jest przydzielane na wniosek studenta, który musi udokumentować  dochody członków rodziny lub swoje własne (jeśli student sam prowadzi gospodarstwo domowe, nie musi wykazywać dochodów innych członków rodziny). W roku akademickim 2018/2019 o dodatkowe środki mogą ubiegać się osoby, których dochód netto na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 1050 zł netto miesięcznie (lub w przypadku samodzielnego gospodarstwa domowego – 930,35 zł netto miesięcznie). Oprócz wniosku, uczelnie wymagają szczegółowej dokumentacji sytuacji finansowej rodziny oraz wnioskodawcy. Należy przygotować m.in. zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za rok 2017, oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2017 roku, zaświadczenia ZUS lub KRUS o opłaconych składkach czy sprawozdanie z osiągniętych dochodów, m.in. z gospodarstwa rolnego czy z tytułu świadczeń alimentacyjnych. Pełna lista oraz wzory dokumentów znajdują się w dziekanacie uczelni lub na jej stronie internetowej. Terminy składania wniosków to 31 października w semestrze zimowym oraz 31 marca w semestrze letnim. Wysokość świadczenia zależy od sytuacji finansowej studenta oraz wewnętrznych regulacji uczelni, jednak zazwyczaj mieści się w przedziale od 200 zł do 1000 zł netto miesięcznie. O pomoc mogą ubiegać się studenci wszystkich uczelni wyższych,  uczących się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym czy wieczorowym. Stypendium jest wypłacane przez okres roku akademickiego, czyli w czasie 9-10 miesięcy. Świadczenia nie przysługują w przypadku urlopu dziekańskiego czy rezygnacji ze studiów.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, przejściowej pomocy finansowej, przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej – zazwyczaj z przyczyn losowych. Można się o nią ubiegać w dowolnym terminie, ale tylko dwa razy w roku akademickim. Należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach oraz dokumenty potwierdzające złą sytuację materialną studenta. Wysokość świadczenia zależy od uczelni i ma charakter uznaniowy. Niektóre uczelnie wypłacają nawet do kilku tysięcy złotych. Powodem ubiegania się o zapomogę może być śmierć rodzica, opiekuna prawnego bądź małżonka, klęska żywiołowa lub nagła i ciężka choroba studenta albo jednego z członków rodziny.

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnośc

Dzięki reformie szkolnictwa z 2011 roku, studenci z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód uczęszczać na zajęcia w szkołach wyższych. Każda uczelnia musi dostosować swoje standardy do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą liczyć na wszelkie udogodnienia, jak np. zapewnienie tłumacza języka migowego, zorganizowanie specjalnego transportu czy asystenta podróży. Studenci z niepełnosprawnością mogą się też ubiegać o stypendium, które jest dostępne niezależnie od wieku, programu czy stopnia studiów, nie trzeba także przedstawiać zaświadczeń o dochodach. Aby otrzymać takie stypendium, należy złożyć wniosek wraz z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia jest zależna od stopnia niepełnosprawności oraz konkretnej uczelni, wynosi zazwyczaj od 200 zł do 800 zł miesięcznie.

Stypendium mieszkaniowe

Ten rodzaj świadczenia należy się studentom studiów stacjonarnych mieszkających w akademikach bądź na tzw. stancjach. Warunkiem uzyskania tego rodzaju pomocy jest oczywiście złożenie wniosku, jak również dokumentu poświadczającego, iż odległość uczelni od miejsca zamieszkania jest na tyle duża, że znacznie utrudniłaby naukę w przypadku, gdy student wybrałby codzienne dojazdy. Kolejnym czynnikiem ułatwiającym otrzymanie stypendium mieszkaniowego jest pozytywna decyzja o przydzieleniu stypendium socjalnego, co dodatkowo poświadcza, że student jest w trudnej sytuacji finansowej.

Stypendium rektora

Stypendium rektora przydzielane jest osobom, które uzyskały najlepsze wyniki na danym wydziale bądź kierunku studiów. Warunki gratyfikacji pieniężnej są ustalane przez dziekanów danych wydziałów w porozumieniu z rektoratem. Aby uzyskać nagrodę, student musi spełnić warunki określone w regulaminie przydzielania stypendium rektora – zazwyczaj jest to uzyskanie konkretnej średniej ocen, punktów ECTS czy wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Stypendium rektora przyznawane jest raz na semestr lub raz na rok akademicki, w zależności od uczelni.

 

Źródło:

http://wyborcza.pl/7,97654,22212713,kto-skorzysta-z-programow-stypendialnych-informator.html?disableRedirects=true

http://kontostudenta.pl/oszczednosci/poradnik-studenta-pierwszego-roku.html