Polityka prywatności

Polityka prywatności

LoanMe dba o prywatność osób odwiedzających nasze strony Internetowe („Użytkownicy”), zgodnie z treścią obowiązującego prawa, w tym w szczególności na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W tym dokumencie informujemy wszystkich naszych Użytkowników o tym czy, w jaki sposób i jakie ich dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez LoanMe Sp. z o.o.

Polityka prywatności zawiera informacje na temat:

 • jakie dane Użytkowników mogą być zbierane i przetwarzane przez LoanMe, w jaki sposób są zabezpieczane;
 • w jaki sposób są dane Użytkowników mogą być wykorzystywane przez LoanMe, w tym, na jakich zasadach mogą być przekazywane osobom trzecim;
 • w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;
 • polityka Cookies;
 • Przetwarzanie danych osób nieletnich.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zgodnie z którymi dane osobowe Użytkowników witryny Internetowej LoanMe oraz firmy LoanMe mogą być przetwarzane.

Uzyskiwane dane Użytkowników

Użytkownicy nie będący Klientami LoanMe

To Użytkownicy decydują o tym, czy udostępnić dane LoanMe. Odwiedzając nasze strony Internetowe mogą oni pozostawić swój numer telefonu i/lub adres e-mail w celu zaaranżowania kontaktu ze strony LoanMe.

Użytkownicy udostępniają wyłącznie nr telefonu bądź ewentualnie adres e-mail, który umożliwi dalsze działania zmierzające do udzielenia Użytkownikowi pożyczki. Na tym etapie nie przetwarzamy żadnych innych danych osobowych Użytkowników, pozwalających na ich identyfikację.

Użytkownicy będący Klientami LoanMe

Na etapie kontaktu telefonicznego z Agentem LoanMe Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe w celu przystąpienia do Umowy Pożyczki. Takie dane osobowe są przetwarzane przez LoanMe na podstawie bezpośrednio udzielonych zgód, zgodnie z ich treścią oraz obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownicy zainteresowani otrzymaniem pożyczki mogą poddać się dobrowolnie weryfikacji zdolności kredytowej i w tym celu jednorazowo zalogować się poprzez strony Internetowe LoanMe do usługi Instantor, poprzez którą LoanMe pobiera potwierdzenie posiadania konta bankowego i wpływów na nie (weryfikacja). W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące stanu zdrowia). Przekazanie niektórych danych osobowych może być konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usług. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgodzi się na podanie tych danych, nie będzie możliwości zawarcia umowy.

Dane wpisywane przez Użytkowników w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Administratorem danych osobowych jest LoanMe So. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, 02-305, Al. Jerozolimskie 142B, tel. 22 3777800

LoanMe powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez;

e-mail: kontakt@loanme.pl  lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, LoanMe sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

– realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
– zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
– dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO),

– wysyłania informacji handlowych (za dodatkową zgodą).

W związku z koniecznością wynikającą z przepisów prawa dot. oceny ryzyka kredytowego Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w biurach informacji gospodarczej (art. 6 ust. 1c RODO),

W przypadku, kiedy Użytkownik udzieli zgodę, na podany numer telefonu może być nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach podejmowanych przez LoanMe działań  marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

LoanMe podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez LoanMe.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez LoanMe przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres obowiązywania Umowy Pożyczki lub przez okres w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

LoanMe stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. loanMe stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych – czyli prawo zwrócenia się do LoanMe z zapytaniem, czy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych. Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez LoanMe informacji, skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych – Użytkownik, który udostępnił nam dane osobowe może je zaktualizować. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do LoanMe w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu LoanMe, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LoanMe danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wykorzystywanie danych Użytkowników, w tym udostępnianie osobom trzecim

Dane  Użytkowników mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (organy wymiaru sprawiedliwości, Prezes Urzędu Ochrony Danych) lub wyrażą oni na to zgodę.

Na etapie korzystania z witryn Internetowych LoanMe, dane Użytkowników nie są zbierane ani udostępniane osobom trzecim.

W przypadku udostępnienia danych przez Użytkownika (na podstawie odrębnej zgody), odbiorcami tych danych mogą być w szczególności biura informacji gospodarcze.  Inni odbiorcy, którym dane mogą zostać powierzone to: firmy pocztowe, windykacyjne, utrzymujące systemy informatyczne oraz archiwizacyjne.

Ponadto, dane na temat Użytkowników stron Internetowych LoanMe, mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie nie zawierają żadnych danych identyfikujących.

Cookies

Podczas odwiedzin na stronach Internetowych LoanMe w komputerach Użytkowników zapisywane są dane informatyczne (fragmenty kodu), które są plikami tekstowymi. Takie pliki zwane są „Cookies” („Ciasteczka”). Służą one optymalizacji korzystania ze stron Internetowych Serwisu LoanMe oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pomagają w dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników, tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

LoanMe jako Operator Serwisu informuje, że w przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy i funkcjonalności witryny Internetowej mogą być niedostępne lub ograniczone.

Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych i statystycznych, które pomogą w zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z witryny LoanMe. Narzędzia te wykorzystują Cookies w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach Użytkowników. Informacje, które Cookies generują o aktywności Użytkowników na stronie, w tym adresy IP, są przesyłane do Google. Powyższe informacje nie są (nie będą w przyszłości) wykorzystywane przez Loanme ani osoby trzecie w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników odwiedzających witrynę LoanMe.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby dostawać powiadomienia o otrzymywaniu Cookies lub żeby blokować wysyłanie Cookies.

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania stron Internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach służących do przeglądania stron Internetowych i w zainstalowanym oprogramowaniu.

Dane osób nieletnich

Z niniejszej witryny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych. Korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie jest zabronione i bezcelowe z punktu widzenia rodzaju świadczonych przez LoanMe usług, prezentowanych na tych stronach Internetowych. Żadne dane osobowe osób nieletnich nie są gromadzone ani przetwarzane przez LoanMe.

LoanMe Zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku aktualna jej treść zostanie opublikowana na stronach Internetowych LoanMe

Warszawa, dn. 17.07.2018r.