Poradniki LoanMe 24.06.2019

Regulamin promocji "Wakacje z LoanMe"

szczęśliwa rodzina na wakacjach

Regulamin promocji

"Wakacje z LoanMe"

§ 1. Strony i inne Definicje
1. Udostępniającym Promocyjną Ofertę „Wakacje z LoanMe” (dalej "Oferta Promocyjna") jest Pożyczkodawca tj.: LoanMe Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02 - 305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544100, posiadająca nr NIP 5272729611, REGON 360839407, z kapitałem zakładowym 205.000 zł.
2. Korzystającym z Oferty Promocyjnej (dalej „Pożyczkobiorca”) może być osoba fizyczna, która zawrze umowę pożyczki z Pożyczkodawcą i wyrazi chęć na skorzystanie z Oferty Promocyjnej oraz nigdy wcześniej nie była klientem Pożyczkodawcy.
3. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im Umową Pożyczki i Załącznikami do niej, chyba, że co innego wyraźnie wynika z treści Regulaminu.

§ 2. Warunki Oferty
1. Oferta jest ważna od dnia 25 czerwca 2019r. do wyczerpania zapasów tabletów.
2. Oferta jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferta jest ważna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Informacje dotyczące Oferty będą zawarte w niniejszym Regulaminie.
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Korzystającego niniejszego Regulaminu w całości. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do skorzystania z Oferty Promocyjnej „Wakacje z LoanMe”.
6. Pożyczkobiorcy, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie cofnięta możliwość korzystania z Oferty.

§ 3. Intencje i cele
1. Intencją LoanMe i celem Oferty jest promowanie marki własnej oraz oferowanych przez LoanMe usług.

§ 4. Zasady
1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy urządzenie tablet OVERMAX Livecore 7032, 8 GB.
2. Do skorzystania z Oferty uprawniony jest Pożyczkobiorca, który wyrazi chęć skorzystania z Oferty promocyjnej i przekaże hasło WAKACJE Z LOANME, przystąpi do umowy pożyczki od dnia 25.06.2019r. oraz spłaca terminowo swoje zobowiązanie.
3. Po terminie spłaty czwartej raty Pożyczkodawca weryfikuje, czy zobowiązanie spłacane jest terminowo. 
4. Tablety wysyłane są pocztą tradycyjną do 10 dni roboczych po zweryfikowaniu, czy Pożyczkobiorca spełnia warunki Promocji na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko. 
5. Z Oferty Promocyjnej może skorzystać Pożyczkobiorca, który nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.
6. Pożyczkobiorca może skorzystać z Oferty tylko raz.
7. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami LoanMe, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
 
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane na piśmie, na adres siedziby LoanMe wskazany w Regulaminie, lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@loanme.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
2. LoanMe rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywana są na podstawie postanowień Umowy Pożyczki, Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców jest LoanMe. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pożyczki i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Oferty, mają charakter informacyjny. W razie wątpliwości, wiążące są postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
4. LoanMe zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu w siedzibie LoanMe oraz na stronie internetowej pod adresem www.loanme.pl.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przystąpieniem do Oferty, Pożyczkobiorca może w każdym czasie zwrócić się do LoanMe o wyjaśnienia. LoanMe zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu.
7. Przystąpienie do promocyjnej Oferty oznacza, że Korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.

Zamów rozmowę z Konsultantem

Zostaw nam swój numer telefonu, sprawdź jak szybko oddzwonimy!

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności *
Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.) *